โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดตั้งศูนย์ทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

    แบบประเมินโครงการ แบบประเมินโครงการอบรมเช […]

Continue Reading

ประกาศ เลื่อนกำหนดเปิดและปิดภาคการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เรื่อง […]

Continue Reading