โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรด้วยวิธี OBE (Outcome-based education) และปฏิบัติการวิเคราะห์ PLO (Program Learning Outcomes) ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 (ระยะที่ 2)

Continue Reading