การประชุมตรวจสอบหลักสูตรเพื่อประเมินความพร้อมเบื้องต้นหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

  การประชุมตรวจสอบหลักสูตรเพื่อประเมินความพร้อมเบื […]

Continue Reading

ครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ร่วมกันตรวจสอบรายละเอียดหลักสูตร

วันที่ 7 มกราคม 2561 ครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาสังกัดสถา […]

Continue Reading

การประชุมการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2561 ดร.มงคล เจตินัย รักษาราชการแท […]

Continue Reading

การประชุม คณะกรรมการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 ดร.มงคล เจตินัย รักษาราชการแท […]

Continue Reading

ประชุมหัวหน้าคณะวิชาบริหารธุรกิจ หัวหน้าคณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยียานยนต์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง หัวหน้าวิชาการจัดการสำนักงาน และหัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

วันพฤหัสบ่ดีที่ 3 มกราคม 2562 ดร.มงคล เจตินัย รักษาราชก […]

Continue Reading

ประกาศรับสมัครและรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เปิดรับสมัคร […]

Continue Reading

สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ทำความร่วมมือกับสถานประกอบการ

  วันที่ 27 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน […]

Continue Reading

อาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตหรือสายปฏิบัติการ

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 อาชีวศึกษาบัณฑิตสถาบันการอาชีวศึ […]

Continue Reading

สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จัดการประชุมครั้งที่ 11/2561

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออ […]

Continue Reading