การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีกการศึกษา 2567 (รอบปกติ) ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง)

รับสมัครนักศึกษา ป.ตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉ […]

Continue Reading

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผ่านคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสรรหา กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ตามมาตรา 23(4) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551

Continue Reading

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ผลการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษระดับ B2 หรือเทียบเท่า  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  ผลสอบ B2

Continue Reading

ประกาศสถาบันการอาชัวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอน งานบริการตรวจซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า (ระดับกลาง) (Trainning Course for Electic Vehicle Repair Service) หลักสูตร 661011006

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 1วท.เทคนิคสกลนคร

Continue Reading

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรด้วยวิธี OBE (Outcome-based education) และปฏิบัติการวิเคราะห์ PLO (Program Learning Outcomes) ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 (ระยะที่ 2)

Continue Reading